Nyheder

HVAD ER DER SKET >> I FORENINGEN

Nyheder


03-09-2019 / 04-09-2019

Kreds Fyn 


Hovedbestyrelsen har modtaget dokumentation for at Nordisk Herpetologisk Forening Kreds Fyn,

blev oprettet med CVR nummer på baggrund af daværende hovedbestyrelses accept samt samarbejde,

for at kunne formyndige formidlinger lokalt på Fyn, ud fra kommunalt krav.
Hovedbestyrelsen har ligeledes modtaget eksisterende regnskaber og referater i forbindelse med Kreds Fyns seneste generalforsamlinger.
Hovedbestyrelsen har været i kontakt med Kreds Fyn og er det fortsat med udgangspunkt i at få styr på formalia,

for at en lokalafdeling selvfølgelig kan varetage lokale formidlingsopgaver.
Fynskredsen har altså anskaffet et CVR nummer med den daværende hovedbestyrelses accept

og ligeledes informeret om det .
Fynskredsen har derfor med udgangspunkt i dette ikke handlet forkert.

Det har under ingen omstændigheder været hovedbestyrelsens tilgang at der har været fordækte handlinger

eller mentalitet i forbindelse med opdagelsen af det aktive CVR nummer fra Kreds Fyn.

Hovedbestyrelsen er oprigtigt skuffet og kede af den håndtering der har været efter generalforsamlingen,

det afspejler på ingen måde hvordan hovedbestyrelsen har ønsket at håndtere dette, ej heller hvordan

hovedbestyrelsens arbejdsgang ønsker at være. Vi kan og vil ikke være med til at håndtere sager eller undren uden at have været i dialog eller modtaget dokumentation for situationen.

Fremad rettet bliver alt kommunikation imellem Kreds Fyn og Hovedbestyrelsen kun offentligtgjort når der er en afslutning på hvorledes at vi sikre at Kreds Fyn fortsat kan varetage de formidlingsopgaver der bliver forespurgt.

Bestyrelsen
Mvh.
Hovedbestyrelsen

_____________________________________________________________________________________________________________________________________22-07-2019

Kære medlem af Nordisk Herpetologisk Forening samt interesseret forbipasserende.


Som mange har erfaret oplever vi massive problemer i forbindelse med modtagelse af blade samt post fra foreningen. Vi arbejder på at få dette massive problem løst, selvom det ikke umiddelbart er lige til. Medlemslisterne er blevet revideret løbende igennem de sidste måneder og de sendes med til trykkeriet i forbindelse med hver forsendelse. Efter generalforsamlingen bliver der nedsat et udvalg der skal gennemvende disse problemer og finde løsninger.

En midlertidig løsning bliver at vi offentligøre de udgivelser der har været i år, som PDF på hjemmesiden her til fri download.

Har du ikke modtaget post/blade for i år bedes du sende os en mail via nedenstående kontakt formular så vi kan få det eftersendt, eller kom forbi NHF standen på en af kommende messer og få dine blade samt evt. andre numre som du skulle have lyst til at eje.

 

 Vi er virkelig kede af denne situation!!

 

NOTE i forbindelse med dagsorden til generalforsamlingen.

Kassererposten er ikke en særkilt post, men en post der bliver tildelt under konstitueringen af den valgte bestyrelse, men for at klarlægge hvilke poster opstillede personer har givet udtryk for at have en interesse i at varetage blev det anført ved kandidatlisten.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Indkaldelse til generalforsamling 17-08-2019, klokken 10:00-16:00
Naturhistoriskmuseum, Aarhus
Wilhelm Meyers Allé 10

8000 Aarhus
Lokale: bioXnatur

 

Kære medlem, tak for din tålmodighed i forbindelse med afholdelsen af generalforsamlingen.
Det er ikke uden skam at vi så det nødvendigt i forhold til gældende vedtægter at aflyse den oprindeligt planlagte generalforsamling.
Det er dog med en glæde at vi kan byde jer velkommen i det Aarhusianske, nærmere bestemt til Naturhistoriskmuseum. Museet har været så flinke at låne os lokalerne uden beregning, såfremt vi kan overholde åbne/lukketiderne i denne forbindelse.

 

Det er vigtigt for os at vi som samlet bestyrelse påtager os det fulde ansvar for hvordan det forløbende år er gået. En forening er drevet af dens bestyrelse og ingen enkeltperson kan se sig fri for at have fejlet. Det er dog vores klare anbefaling at vi, hele foreningen, kan samles om at kigge fremad. Historisk set har der været brugt mange resurser på at optrævle komplikationer og udfordringer for at kunne pege imod enkelte personer. Dette er ikke noget vi synes er passende for en forening som vores, med nærværd og fælleskab om en samlet hobby. Vi er bekendt med ønsker om konstitutionelle ændringer i forbindelse med kommende generalforsamling.

 

Allerede tidligt i denne proces med at ”få vendt skuden”, stod det os selv klart. Flere medlemmer af bestyrelsen har trukket sig over de sidste år af forskellige årsager ikke mindst personlige og familiære årsager. Det er hverken vores pligt eller intention at begrunde dette yderligere, det må være op til det enkelte medlem at bringe en evt. forklaring, hvis dette er nødvendigt.

Så vores sidste ønske til dig, jer, jer alle sammen i denne forening – mød op d. 17. august, og værd med til at sætte en kurs imod en forhåbentlig bedre fremtid for vores forening.

 

I den forbindelse vil vi bede jer om at tage stilling til alle kandidater, også de som ikke er på valg for i år, for uden flertallets opbakning omkring den kommende bestyrelse bliver dennes arbejde umuligt. Vi kan som forening ikke tåle at vi bruger mere krudt på at fokusere på individer frem for fremgang, til gengæld vil vi love jer at den kommende bestyrelse gør alt hvad de kan for at skabe en fremtid med fremdrift, uanset uenigheder og forskellige synspunkter, for kun på denne måde kan vi i fælleskab udvikle denne forening.

Tak for jeres trofaste støtte og opbakning til foreningen, vi ser frem til at se så mange af jer som muligt.

Med venlighilsen
Bestyrelsen

 

Tilkendegiv venligst omkring din deltagelse på: nhf@nhf.dk


Dagsorden for generalforsamlingen 17-08-2019
(vedtægter i forbindelse med afholdelse af GF findes nedenunder eller kan ses på nhf.dk)

10:15-10:30             Velkommen ved bestyrelsen
10:30-10:40            1. Valg af dirigent
                                             2. Valg af stemmetællere, mindst 2

10:40-11:00            3. Formandens/bestyrelsens beretning

11:00-11:10             Pause

11:10-11:30              4. Regnskabet fremlægges til godkendelse

11:30-12:00             Frokost (Foreningen sørger for lette anretninger)

12:00-12:10            5. Indkomne forslag

12:30-13:00            6. Valg: A. Formand
                                                              B. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

13:00-13:15             Pause

13:15-13:45            C. Suppleanter
                                            D. Revisorer
7. EventueltPosition: Formand 

Navn: Mark Lundberg 

På valg: Ja


Position: Bestyrelsesmedlem (næstformand)

Navn: Christian Raavig

På valg: Ja


Position: Bestyrelsesmedlem (kasserer)

Navn: Morten Ploug Kühlmann

På valg: Ja


Position: Bestyrelsesmedlem

Navn: Cecilie Hvidtfeldt

På valg: Nej


Position: Bestyrelsesmedlem

Navn: Michael O. Jørgensen

På valg: Nej


Position: Revisor

Navn: Søren Werther

På valg: Ja


Position: Revisor

Navn: Sune Obsen

På valg: Ja


Position: Suppleant

Navn: Claus Gantzel-de Haas

På valg: ja


Position: Suppleant

Navn: Martin Grud Jensen

På valg: Ja

 

Kandidater:

Formand: Christian Raavig

Kasserer: Per Jørgensen

Bestyrelsesmedlem: Jan Clausen, Jan Grathwohl
Revisor: Søren Werther, Sune Obsen
Suppleant:


 

 

 • 5
 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på et af bestyrelsen valgt tidspunkt i maj eller juni.
 3. Indkaldelse til generalforsamling skal være medlemmerne i hænde mindst 60 dage før den fastsatte dato, således at forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsesvalg, offentliggøres i af bestyrelsen mindst 30 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Offentliggørelse af dagsorden og navne på kandidater skal ske på foreningens hjemmeside og i nyhedsbrev, sendt med ordinær postomdeling.
 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

5a. For at være stemmeberettiget på NHF’s generalforsamling skal medlemskontingent for indeværende medlemsår være betalt.

5b. Er kontingentet indbetalt senere end 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, skal dokumentation for betaling medbringes for at man kan være stemmeberettiget.

 1. Generalforsamlingens dagsorden fastsættes, som følger:
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmetællere, mindst 2
 4. Formandens beretning
 5. Regnskabet fremlægges til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Valg: A. Formand
 8. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 9. Suppleanter
 10. Revisorer
 11. Eventuelt

7a. Forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsesvalg skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 40 dage før den annoncerede generalforsamling. Forslag, som ikke først har været offentliggjort, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

7b. Ordlyden af indkomne forslag kan, under forudsætning af forslagsstillers samt minimum 2/3del af generalforsamlingens accept, ændres/modificeres af generalforsamlingen, dog kun således at intentionerne bag forslaget beholdes.

 1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og kan ikke ændres af bestyrelsen.
 2. Bestyrelsens eventuelle forslag til kontingentændring skal offentliggøres samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 3. Ændringer i lovene kan vedtages på enhver generalforsamling; hertil kræves dog mindst 2/3dels stemmeflertal af de fremmødtes stemmer.
 4. Al anden afstemning afgøres ved simpelt stemmeflertal.
 5. Såfremt der under afstemning om et forslag opstår stemmelighed, bortfalder forslaget.

13a. Afstemning sker pr. brev eller fuldmagt, ved håndsoprækning eller, hvis blot ét medlem forlanger det, ved skriftlig afstemning.

13b. Brevstemmer kan alene benyttes til at stemme for en (eller flere) af de opstillede kandidater. Til afstemning af indkomne forslag kræves afgivelse af fuldmagt.

 1. Ved afstemning pr. fuldmagt kan et enkelt medlem kun stemme med maks. 5 fuldmagter, ud over sin egen stemme.


 

Revisorens ord

 

Da det ikke har været muligt at fuldføre revisionen på nuværende tidspunkt, er mine foreløbige bemærkninger:

 

Der er udført delvis bilagskontrol og regnskabet er delvist revideret. Revisionen er foretaget på grundlag af det tilsendte materiale, hvor de sidste 23 bilag først kom 6. juli efter gentagne rykkere. Den 8. juli manglede der stadig ønsket materiale. Derfor har det ikke været muligt pt. at udføre fuldstændigt revisionsarbejde.

 

Der er ikke gennemført kassekontrol, men kasserer indestår for beløbet.

Beløbet i kontantkassen overstiger det vedtagne beløb i NHF’s vedtægter.

 

Nogle bogførte bilag vedrører 2017/2018 og ikke dette års regnskab.

 

Medlemskontingentet er faldet med ca. kr. 33.000,- til ca. kr. 65.000, -  

 

Der er ikke fremsendt regnskaber for lokalafdelinger til revision.

 

På sidste års generalforsamling blev det påpeget, at der havde været misvisende kontingentpriser på hjemmesiden og nogle medlemmer kunne have indbetalt for meget, dette er så vidt oplyst stadig ikke afklaret.

 

Der blev også opfordret til at udarbejde et budget, dette er ikke efterkommet.

Der opfordres stadig til at udarbejde et budget for det kommende år, som ønsket af Slots- og kulturstyrelsen.

 

Ang. aktier - jeg har mere end 4 gange forespurgt til hvordan Kasserer/NHF forholder sig til de aktier foreningen har. Danske bank har efter sidste generalforsamling vist meget tydlige tegn på problemer og forventet kursfald til følge. Jeg tilbød på sidste generalforsamling, at være behjælpelig. Manglede handling fra kasserer har medført et kurstab på 11.882,- kr.

 

Da Bestyrelsen ikke har formået, at indkalde til generalforsamling i henhold til foreningsvedtægter, Således at tidsfristen for ansøgning af driftstilskud kunne overholdes, forventes der er tab her på ca. kr. 50.000,- 

Formand blev allerede i februar spurgt om generalforsamling!

 

Formand har udvist manglede engagement i det forløbne år og opfodres til at træde tilbage og forlade bestyrelsen.

Foreningen kan ikke forsætte på denne måde og en ny handlekraftig bestyrelse efterlyses.

 

 

 1. juli 2019

Søren Werther

Revision

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 
! OBS Også sendt med post omdeling !
Indkaldelse til generalforsamling for Nordisk Herpetologisk Forening17. august 2019 

Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus, Danmark klokken 10-16


Kære medlem af Nordisk Herpetologisk Forening

Først og fremmest undskyld, undskyld for den sløsethed og manglende professionalisme, vi som bestyrelse har udvist. Det er ikke i orden. Som forening har vi nogle helt basale og vigtige ting, der skal overholdes og som står nedskrevet i vores vedtægter. Det er derfor hverken med glæde eller smil, at vi er havnet i denne historiske situation, at måtte aflyse en generalforsamling og derpå indkalde til en ny.

Generalforsamlingen er dit direkte indflydelsesorgan som medlem af en forening. Det er her, du har mulighed for at stille ændringsforslag til vedtægterne. Det er her du har mulighed for at udfordre de siddende og de opstillede kandidater direkte uden omsvøb. Det er også her, hvor du som medlem kan stemme for og imod, ikke kun eventuelle indkommende forslag, men også de opstillede kandidater.

Det er også her vi vedtægtsmæssigt skal godkende eller forkaste regnskabet og slutteligt er det denne dag, der gør os til en lovlig forening.

En forening, som Nordisk Herpetologisk Forening med 75 år på bagen, bærer ikke kun et ansvar for medlemmerne, men også et ansvar for hobbyen. Og når vi siger hobbyen, så tænker vi ikke kun på alle de glade terrarianere, men alle med en interesse for herpetologien, krybdyr og padder, samt viden her om.


Vi bærer også et ansvar for at bruge og formidle vores viden til, at i størst muligt omfang at forsvare vores hjemligt hørende arters levesteder og vise den almindelige dansker, hvad der er så fantastisk ved disse dyr.

Vores hobby er ikke kun en niche inden for hobbyer. Det er en niche generelt. Mange har en fobi for en eller flere af de arter, som vi kaster os på jorden for. Blot for at kunne opleve dem enten hoppe, kravle, sno sig væk eller sidde helt stille og nærmest ikke trække vejret for at vente på at faren er drevet over.

Vores forening, for det er trods alt stadig vores allesammens, har været drevet af passioneret, engageret og ekstremt dygtige folk. Nye arter er blevet fundet i naturen af tidligere og nuværende medlemmer. Store slag for den danske herpetologi er blevet slået og formidlet. Kampen om negativ-listen har stået og vi sejrede. For det var en sejer, at vi i 2003 ikke helt måtte opgive vores hobby, men fortsætte den med stadig mulighed for at holde mange spændende arter privat.

Skønt flere af os i den nuværende bestyrelse end ikke var myndige i 2003 og kun endnu yngre i NHFs fordomstid, hvis overhovedet født. Så forsøger vi at viderebringe en stolt og stærk forening.

Ganske vist er vi ikke længere over 1000 medlemmer, men lige godt 300. Det ændrer dog ikke på vores betydning og det fællesskab, der trods alt er.

Når vi mødes på kryds og tværs tilfældigt eller planlagt, er snakken altid lang og spændende. Ældre medlemmer elsker at fortælle om dengang, der var rigtig gang i den, hvor alle mødtes til grill, feltture og foreningssjov. Og de unge står med store øre og lytter.

Vidensformidling har skiftet fra at opsøge litteratur på bibliotekernes leksika til youtube og andre online fænomener. Og vi må nok sande, at det er kommet for at blive. På trods af dette, har vi som forening gang på gang holdt fast i vores blad, et blad der er kært for mange medlemmer og nok det, der i dag er hvad der tegner den største tilknytnings faktor for foreningen.
Men bladet alene er ikke nok, hvis en forening som denne skal overleve. Vi må imødekomme den digitalisering vi efterhånden er blevet tvunget igennem. Foreningen må udvikle sig.
Det handler ikke om at lukke eller slukke bladet. Det er ikke en bestyrelses beslutning. Det er generalforsamlingens, hvis et flertal af medlemmerne ønsker det. Og derfor er dette ikke ment som et oplæg til debat om bladet, men som en fortsættelse af dette lille skriv. For foreningen bliver nød til at markere sig online. Vi har behov for en fungerende hjemmeside, med viden og opslagsmuligheder. Vi har behov for medlemmer kan diskutere i fred og fordragelighed og for at medlemmer indbyrdes kan kommunikere, samt formidle køb og salg af hobby dyr.

Vi har også behov for at blive mere synlige på Facebook, tiltrække unges opmærksomhed når de har brug for svar på deres spørgsmål, samt haveejere der møder en snog og undres.

Vi har som forening brug for at stå sammen.

Så derfor kære medlemmer, beder vi jer møde op på generalforsamlingen og lad os samles om at få vendt denne skude. Lad os atter igen samles om denne hobby og lad os bruge hinanden og hinandens viden.
Lad os mødes på kryds og tværs og fejre vores interesses eksistens.
Så kom og lad os få din mening. Og er din mening, at vi som bestyrelse ikke bør være bestyrelse, så kom og stil op. Der er ingen i denne forening, der ønsker foreningen noget ondt. Derfor, føler du at du kan bidrage, så bidrag. Det behøver ikke at være som en del af en bestyrelse. Det kan blot være at deltage her, på en tur eller måske endda selv forestå en. Det kan være en god idé, som du gerne vil afprøve eller noget helt tredje, bare DU kommer.

Vi fejrer 75år som forening i år. Vi er definitivt den næst ældste herpetologiske foreningen i verdenen.
Lad os vise verdenen, at vi stadig kan og stadig vil.

 

Generalforsamling, 17. august 2019 i Århus.
75 års Jubilæums fest den 7. september 2019 i Vissenbjerg.


MVH.
Bestyrelsen, Nordisk Herpetologisk Forening.

Indkommende forslag, samt kandidater på valg annonceres 17. juli 2019, både på hjemmesiden og i et postomdelt brev.

 

lVedtægter:

 • 1
 1. Foreningens navn er: NORDISK HERPETOLOGISK FORENING
 2. Foreningens initialer er: NHF.
 3. Foreningen dækker primært Danmark, og lokalafdelinger kan oprettes, hvor det måtte ønskes (se § 9).

 

 • 2
 1. Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til padder og krybdyr.
 2. Der lægges vægt på at fremme terrariehobbyen. Dette formål søges nået gennem mødeaftener, udstillinger og ekskursioner, samt at søge indflydelse ved relevante myndigheder.
 3. Foreningen vil inden for sit interesseområde virke for bevarelse og beskyttelse af truede arter, bestande og biotoper.
 4. Medlemmerne skal overholde gældende lovgivning, som har en dyreværns- eller fredningsmæssig relation til import, handel og hold af krybdyr og padder. Overtrædelse af gældende lovgivning kan medføre eksklusion af foreningen.

 

 • 3
 1. Foreningen udsender et blad med herpetologisk stof.
 2. Bladet er en service for medlemmerne. Det kan forhandles offentligt.

 

 • 4
 1. Som medlem af foreningen kan enhver optages, som har interesse for herpetologi.
 2. Indmeldelse kan kun ske ved henvendelse til hovedbestyrelsen.

3a. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til hovedbestyrelsens kasserer.

3b. Udmeldelse sker derudover automatisk såfremt medlemsskabet ikke fornyes ved at betale det aktuelle medlemskontingent senest en måned efter udsendt betalingspåmindelse/rykkerskrivelse i det nye medlemsår.

 1. Hvis et medlem handler i modstrid med foreningens interesser, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. Vedkommende kan indanke sagen for førstkommende generalforsamling, som har den endelige afgørelse.
 2. Æresmedlemskab kan tildeles enkeltpersoner eller organisationer, der har ydet en ekstraordinær indsats for NHF. Æresmedlemmer skal godkendes af generalforsamlingen for hovedafdelingen. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

 

 • 5
 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på et af bestyrelsen valgt tidspunkt i maj eller juni.
 3. Indkaldelse til generalforsamling skal være medlemmerne i hænde mindst 60 dage før den fastsatte dato, således at forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsesvalg, offentliggøres i af bestyrelsen mindst 30 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Offentliggørelse af dagsorden og navne på kandidater skal ske på foreningens hjemmeside og i nyhedsbrev, sendt med ordinær post omdeling.
 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

5a. For at være stemmeberettiget på NHF’s generalforsamling skal medlemskontingent for indeværende medlemsår være betalt.

5b. Er kontingentet indbetalt senere end 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, skal dokumentation for betaling medbringes for at man kan være stemmeberettiget.

 1. Generalforsamlingens dagsorden fastsættes, som følger:
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmetællere, mindst 2
 4. Formandens beretning
 5. Regnskabet fremlægges til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Valg: A. Formand
 8. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 9. Suppleanter
 10. Revisorer
 11. Eventuelt

7a. Forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsesvalg skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 40 dage før den annoncerede generalforsamling. Forslag, som ikke først har været offentliggjort, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

7b. Ordlyden af indkomne forslag kan, under forudsætning af forslagsstillers samt minimum 2/3del af generalforsamlingens accept, ændres/modificeres af generalforsamlingen, dog kun således at intentionerne bag forslaget beholdes.

 1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og kan ikke ændres af bestyrelsen.
 2. Bestyrelsens eventuelle forslag til kontingentændring skal offentliggøres samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 3. Ændringer i lovene kan vedtages på enhver generalforsamling; hertil kræves dog mindst 2/3dels stemmeflertal af de fremmødtes stemmer.
 4. Al anden afstemning afgøres ved simpelt stemmeflertal.
 5. Såfremt der under afstemning om et forslag opstår stemmelighed, bortfalder forslaget.

13a. Afstemning sker pr. brev eller fuldmagt, ved håndsoprækning eller, hvis blot ét medlem forlanger det, ved skriftlig afstemning.

13b. Brevstemmer kan alene benyttes til at stemme for en (eller flere) af de opstillede kandidater. Til afstemning af indkomne forslag kræves afgivelse af fuldmagt.

 1. Ved afstemning pr. fuldmagt kan et enkelt medlem kun stemme med maks. 5 fuldmagter, ud over sin egen stemme.

 

 • 6
 1. Bestyrelsen kan på eget initiativ eller skal på mindst 1/3 af medlemmernes opfordring indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

 • 7
 1. Bestyrelsen består af mindst 4 og højst 7 medlemmer, inklusiv formanden.
 2. Formanden er på valg hvert år og vælges af generalforsamlingen til posten som formand.
 3. I tilfælde af formandens frafald rykker næstformanden op.
 4. Resten af bestyrelsen er på valg hvert andet år med tre medlemmer hver gang.
 5. Der vælges to suppleanter hvert år.
 6. Der vælges to revisorer hvert år.
 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede.
 9. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 10. Suppleanter har ikke stemmeret i bestyrelsen.
 11. I fald der på den angivne skæringsdato for opstilling af kandidater til bestyrelsen ikke er kommet tilstrækkeligt kandidater (jf. vedtægterne) gives der dispensation til, at manglende kandidater kan melde sig på Generalforsamlingen under følgende præmisser:

A: Kandidater opstillet før skæringsdatoen er automatisk indvalgt

B: Såfremt der mangler kandidater til formandsposten, så har kandidater opstillet til den øvrige bestyrelse før skæringsdatoen første ret til at ændre deres opstilling til også at gælde formandsposten

C: Kun såfremt ingen af kandidaterne opstillet før skæringsdatoen er villig til at stille op til formandsposten, så kan kandidater opstilles hertil på selve dagen

D: Såfremt der mangler kandidater til bestyrelsen, og ingen af kandidaterne er opstillet før skæringsdatoen, kan kandidater opstilles til bestyrelsen på selve dagen

E: Såfremt der mangler kandidater til bestyrelsen, så har kandidater opstillet til bestyrelsen før skæringsdatoen første ret til indvalg

 1. Bestyrelsen er forpligtet til mindst én gange årligt, udover ved formandens beretning på generalforsamlingen, at orientere foreningens medlemmer om status for, og forventninger til, bestyrelsens arbejde. Orienteringen kan ske via foreningens hjemmeside, via meddelelsesbladet eller direkte til medlemmerne med brev.
 2. En lokalafdelingsbestyrelse eller Interesseafdelingsbestyrelse skal bestå af mindst 4 medlemmer og højst 7 medlemmer. Lokalafdelingsbestyrelsen/ Interesseafdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

 

 • 8
 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. maj til 30. april.
 2. Er medlemskontingentet ikke betalt senest 1 måned efter udsendt betalingspåmindelse/rykkerskrivelse, ophører medlemskab automatisk. Medlemmer kan gen-indtræde med deres gamle medlemsnummer, såfremt kontingentet efterfølgende betales og medlemsnummeret oplyses i forbindelse hermed.
 3. Det er kun kassereren og formanden, der kan disponere over foreningens midler, i henhold til foreningens love. Foreningens midler skal altid stå på foreningens bankkonti eller postgirokonti. Dog har kassereren en kassebeholdning på højest kr. 2000,00.
 4. Foreningen tegnes økonomisk af formanden og et bestyrelsesmedlem. Af hensyn til driften bemyndiges kassereren til alene at råde over foreningens midler.

 

 • 9
 1. En interessegruppe er en samling af medlemmer (mindst 5) med et fælles tilhørsforhold enten emnemæssigt eller geografisk. Den oprettes under NHF på medlemmernes eget initiativ, men skal endeligt godkendes af NHF’s hovedafdelings bestyrelse.
 2. En interessegruppes virksomhed må ikke være i modstrid med § 2 i disse love.
 3. En interessegruppe skal udpege en talsmands, som er NHF’s kontaktperson til gruppen, og som over for hovedafdelingens bestyrelse er ansvarlig for gruppens aktiviteter.
 4. Hovedafdelingens bestyrelse kan efter ansøgning tildele interessegrupper økonomiske midler.
 5. Hovedafdelingens bestyrtelse kan opløse en interessegruppe, hvis dennes virksomhed er i modstrid med § 2 i NHF’s love, eller hvis gruppen handler åbenlyst illoyalt over for NHF’s generelle virke.

 

 • 10
 1. Lokalafdelinger kan oprettes under NHF på medlemmernes eget initiativ. Før endelig oprettelse af lokalafdelingen skal denne godkendes af NHF's hovedafdelings bestyrelse.
 2. Lokalafdelingen arbejder selvstændigt og vælger selv sin bestyrelse ud fra nærværende love.
 3. Lokalafdelingens medlemmer svarer normalt kontingent til NHF og oppebærer samme rettigheder og pligter som ethvert andet medlem.
 4. De enkelte lokalafdelinger har ret til refusion i forhold til deres medlemstal. Medlemstallet opgøres mindst to gange årligt i perioden, sidst i 2. og 4. kvartal.
 5. Refusion udbetales kun, såfremt revideret og godkendt regnskab foreligger.
 6. En lokalafdeling kan til enhver tid nedlægge sig selv i henhold til nærværende love.
 7. Ved misligholdelse af en lokalafdeling kan hovedbestyrelsen til enhver tid gribe ind. Ved misligholdelse forstås uregelmæssig regnskabsføring eller manglende generalforsamling.
 8. Hovedbestyrelsen skal give lokalafdelingen to advarsler, mindst én skriftlig, inden hovedbestyrelsen tager skridt til nedlæggelse af en lokalafdeling. Begge advarsler skal offentliggøres i bladet, eller på foreningens hjemmeside.
 9. Nedlægger hovedbestyrelsen en lokalafdeling, tilfalder eventuelle midler NHF.

 

 • 11
 1. Interesseafdelinger kan oprettes under NHF på medlemmernes eget initiativ. Før endelig oprettelse af Interesseafdeling skal denne godkendes af NHF's hovedafdelings bestyrelse.
 2. Interesseafdeling arbejder selvstændigt og vælger selv sin bestyrelse ud fra nærværende love.
 3. Interesseafdelinger kan oprette egen konto og kører med egen økonomi
 4. Interesseafdelinger modtager ikke medlemsrefusion af NHF-hovedbestyrelse
 5. Interesseafdelinger kan søge midler fra hovedbestyrelsen i forbindelse med afholdelse af arrangementer for dets medlemmer. Ansøgning om midler skal indeholde et budget og plan for arrangementets afholdelse såvel som opfølgning med et endeligt regnskab efter arrangementet er afholdt
 6. Interesseafdelingens medlemmer svarer normalt kontingent til NHF og oppebærer samme rettigheder og pligter som ethvert andet medlem.
 7. En Interesseafdeling kan til enhver tid nedlægge sig selv i henhold til nærværende love.
 8. Ved misligholdelse af en Interesseafdeling kan hovedbestyrelsen til enhver tid gribe ind. Ved misligholdelse forstås uregelmæssig regnskabsføring eller manglende generalforsamling, aktiviteter, der strider mod foreningens vedtægter.
 9. Hovedbestyrelsen skal give Interesseafdeling 2 advarsler, mindst én skriftlig, inden hovedbestyrelsen tager skridt til nedlæggelse af en Interesseafdeling. Begge advarsler skal offentliggøres i bladet, eller på foreningens hjemmeside.
 10. Nedlægger hovedbestyrelsen en Interesseafdeling, tilfalder eventuelle midler NHF.

 

 • 12
 1. For at opløse foreningen kræves to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med minimum 30 dages mellemrum.
 2. Eneste punkt på dagsordenen er foreningens opløsning.
 3. Såfremt foreningen opløses, bestemmer generalforsamlingen, hvortil foreningens midler skal anvendes.

Nærværende vedtægter er revideret og vedtaget på generalforsamling af 2. juni 2018

 

 

 


Meddelelse fra bestyrelsen 02-06-2019:

Kære alle, det er med stor beklagelse at vi må meddele at generalforsamlingen 29-06-2019
desværre ikke bliver afholdt alligevel.
Det var vores hensigt at inviterer jer alle til en storslået oplevelse med besøg i Randers Regnskov og derefter generalforsamling.

Dette har vi ikke kunne honorere, da vi jævnfør vores egne vedtæger skal indkalde 60 dage før dato for afholdelse og efterfølgende udsende dagsorden samt kandidatliste senest 30 dage for forvejen.
Dette er ikke lykkedes os at gennemfører korrekt og derfor ville generalforsamlingen være ulovligt afholdt hvis vi forsøgte at gennemfører denne.
Dette blev vi gjort opmærksom på af medlemmer.

Det er selvsagt med vores dybeste beklagelse, en situation vi ikke havde forudset.

Vi vil stadig gerne byde jer på en tur til Regnskoven 29-06-2019, dog uden generalforsamling
(information om turen kommer længere nede).

 

I stedet vil vi sende en ny indkaldelse ud, således der kan blive afholdt ordinær generalforsamling på lovligvis.

De dybeste beklagelser, bestyrelsen.


TUR TIL RANDERS REGNSKOV!


Som medlem har du/I nu mulighed for at deltage til en fælles tur i Regnskoven!
Det er tur på egen hånd, men arrangeret af foreningen.
Dvs, at man kan vælge at gå rundt og se det selv eller i grupper.
Som medlem af foreningen søger foreningen for entré og let forplejning.

Dørene åbner klokken 10, der vil stå en repræsentant fra foreningen og tage imod jer, her skal i også henvende jer således at der kan holdes styr på de tilmeldte for turen.

Der vil være arrangeret frokost til alle fremødte medlemmer på dagen.

Ligeledes har foreningen besluttet at donerer 20kr til Bigai Ecuador pr fremmødt medlem.
Dvs. jo flere vi bliver, jo mere doneres der til dette fantastiske projekt.

Der er et umiddelbart maksimum antal deltagere på 30 personer.
Det er derfor først til mølle.

SU. For deltagelse, 21-06-2019 pr mail: nhf@nhf.dk

DETTE ER INKLUDERERET:

- Entré 
- 1 sandwich med enten æg/rejer eller kylling/bacon - Kaffe/the under mødet
- Udskåret frugt
- Eftermiddagskage
- 1 valgfri drikkevare (øl, sodavand og kildevand)
- Donation til Bigai Ecuador på 20,-

TILKØB

- Drikkevarer til 35,- pr. genstand (øl, sodavand og kildevand) - Chokolade til 20,- pr. person

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dagsorden Generalforsamling 2018 - Nordisk Herpetologisk Forening


Lørdag d. 2. juni kl 11:00 på Fyn, Vissenbjerg terrarie.

Læs hele dagsordenen her

___________________________________________________________________________________________________________________________________


NHF byder til dialogmøde i Vissenbjerg terrariet d. 24 marts, klokken 11

Adressen er:

Kirkehelle 5

5492 Vissenbjerg


Til mødet kan foreningens virke, berettigelse og muligheder drøftes.


Er der overhovedet en fremtid som en forening som NHF, og hvordan kan vi i fremtiden løfte byrden, medlemmer som ikke medlemmer?

Kom og få en fysisk snak, med ideer og muligheder, og hør om de udfordringer og prioriteringer, en hobby som vores står overfor. Der mangles hænder til mange opgaver, så hvis du går med et lille ønske om noget foreningsarbejde, med andre engagerede mennesker, så kom og hør nærmere om hvad det indebærer."


Bagefter der gratis entré til terrariet.


Mødet er for alle, både folk med og uden medlemskab af foreningen.


Tilmelding kan ske til kasserer@nhf.dk

___________________________________________________________________________________________________________________________________


Kære NHF medlemmer


Så blev der endelig tid til at skrive et nyhedsbrev. Vi håber I har haft en god jul og et godt nytår.


Det bliver et længere et af slagsen, da der er mange punkter at samle op på, og vi lægger ud med at indkalde til generalforsamling.


Generalforsamlingen vil i år finde sted 2. juni i Terrariet Vissenbjerg på Fyn. Dagsorden og opstillede kandidater vil blive offentliggjort på www.NHF.dk senest 30 dage før afholdelse af generalforsamlingen, jvf. vedtægterne. Kandidater og forslag bedes sendt til bestyrelsen inden 30. april.


Og så til nyhederne; vi lægger ud med bladet.


Redaktionen har bestemt ikke siddet stille, men har været på jagt efter ny trykker siden det seneste blad blev sendt af sted. Vi har nu fundet et firma, der ser lovende ud, og besluttet at prøve dem af; først med dette nyhedsbrev, dernæst med et blad.

Vi har desværre kun artikler nok på lager til at udgive et enkelt blad, og vi opfordrer derfor jer medlemmer til at indsende materiale til redaktion@nhf.dk

Højest på redaktørens ønskeliste er selvfølgelig færdige artikler, men hvis du ligger inde med billeder fra en spændende tur, eller et interessant terrarieprojekt, og ikke føler dig som den store forfatter, er du velkommen til at kontakte redaktionen alligevel. Ligeledes er spirende forfattere velkomne til at melde sig, så kan det være vi kan sætte nogle gode partnerskaber op.

Ideer til emner, I gerne ser artikler om i fremtiden, er også velkomne på denne mail.Sociale arrangementer vil vi forsøge at have flere af i 2018, og vi lægger ud med at invitere til et vinterarrangement i Den Blå Planet på Amager d. 25. februar 2018. Vi håber at mange medlemmer vil benytte sig af at dyrene er lagt i dvale og tage turen til Hovedstaden.

Der vil være rundvisning fra 14:30-15:45 af Thomas Friis, lederen af saltvandsafdelingen. Thomas er en engageret fortæller med stor viden, og svarer meget gerne på spørgsmål fra alle deltagere. Thomas har tidligere ejet Klovnfisken på Frederiksberg, og har ligeledes været foregangsmand i saltvandshobbyen i mange år.

Vi mødes alle sammen i foyeren 14:00-14:20, hvorefter vi vil blive henvist til start lokation på planeten. Efter rundvisningen har vi fået tildelt et lokale, hvor vi sammen kan nørde diverse indtryk eller gå på egen opdagelse som normal gæst. NHF byder desuden på en sandwich eller lignende.

Deltagelse er gratis for NHF-medlemmer. For familiemedlemskab gælder dette for dem der bor på adressen for medlemskabet. Hvis der er ledige pladser, kan ekstra gæster deltage for en merpris på kr. 220,-.

Tilmelding skal ske til kasserer@nhf.dk


Derudover bliver dette året hvor vi sætter gang i dialogmøder. Disse er åbne for alle der har interesse i at høre om NHF og komme med indspark til hvad der skal ske fremover, medlemmer såvel som ikke-medlemmer. Vi vil forsøge at komme hele landet rundt, og har i første omgang planlagt følgende datoer:


4. Februar på Sydsjællands Reptilmesse, Næstved

3. Marts på Aarhus Reptilmesse, Aarhus

24. Marts i Terrariet, Vissenbjerg


Husk at NHF-medlemmer har gratis adgang til Vissenbjerg  den første lørdag i hver måned. I forbindelse med dialogmødet tilbyder Terrariet i øvrigt gratis entre for alle deltagere til mødet.


NHF har valgt at støtte op økonomisk om arrangementet Scandinavian Herpetological Symposium der ligger 22. september 2018 i København. Det tegner til at blive en interessant dag med foredrag fra internationale talere inden for et bredt emnefelt, og vi glæder os til at se hvad der ellers dukker op på programmet.


På den digitale front har vi fået en flot hjemmeside, der i fremtiden vil blive opdateret og udbygget. Vi er glade for at se masser af aktivitet på Facebookgruppen, men det kan selvfølgelig ikke erstatte det forum, vi engang havde. Bag kulisserne arbejder vi på at finde den rette opskrift til et nyt forum, hvor trådene fra det gamle forum også vil være at finde som arkiv, uden mulighed for at rette i det skrevne.

Denne erfaringsbase er guld værd, og sammenlagt med den planlagte digitalisering af tidligere NHF-blade og al den nye viden, vi håber at se delt på det nye forum, vil vi få en omfattende videnssamling til glæde for både nye og gamle i hobbyen.


Med tiden skal vi bruge både en ny webmaster, folk til arbejdsgruppe, og moderatorer til at holde folk i snor på det kommende forum. Hvis der allerede nu sidder nogen, der har interesse i disse opgaver, hører vi gerne fra jer


Til sidst en oplysning omkring lovgivning:

Fødevarestyrelsen har meldt ud at der vil komme en ændring i Bekendtgørelse 1365 om erhvervsmæssig handel med dyr, således at pasningsvejledninger ikke længere skal godkendes af Fødevarestyrelsen, men stadig udleveres. Dette kan vi i NHF ikke stå inde for, og har derfor indgivet et høringssvar til dette inden fristens udløb. Såfremt ændringen bliver indført, ønsker vi at de af NHF udarbejdede pasningsvejledninger bliver fjernet fra Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Dette vil der blive fulgt op på løbende.


De bedste hilsner

NHF Bestyrelsen

___________________________________________________________________________________________________________________________________


NHF Fyn inviterer til generalforsamling


Generalforsamling afholdes onsdag d. 21/3 kl. 20 hos formanden Pernille Lund Hansen.


Adressen kan sendes med pb på Facebook, eller ved kontakt på nedenstående mailadresse.


Dagsorden (jævnfør vedtægter):


1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere, mindst 2

3. Formandens beretning

4. Regnskabet fremlægges til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Valg: A. Formand

B. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

C. Suppleanter

D. Revisorer

7. Eventuelt


Arrangementet er kun for medlemmer af NHF. Foreningen er vært ved lidt forfriskninger. Tilmelding er ikke nødvendig, men vil lette planlægningen og kan ske på formand.nhf.fyn@gmail.com.


Mange hilsner

Bestyrelsen, Fynskredsen

___________________________________________________________________________________________________________________________________


Fristen for indkomne forslag og kandidater er nu overskredet, og den endelige dagsorden for NHF’s generalforsamling kan hermed annonceres.


Der har allerede været indkaldt til generalforsamlingen lørdag d. 3. juni 2017, klokken 12.00, på Klampenborgvej 135, 2800 Lyngby, samt anmodet om indsendelse af indgående forslag fra medlemmerne, og ikke mindst kandidater, til formandsposten, bestyrelsen, suppleanter, og revisorer.


Der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne, og således kun det indkomne forslag fra bestyrelsen omkring justering af kontingentet for de kommende år.


For indkomne kandidater, har Christian Raavig og nuværende suppleant til bestyrelsen Morten Ploug Jørgensen meldt sit kandidatur ind til bestyrelsen.


Den endelige dagsorden fremgår derfor herunder.


OBS!!


Efter generalforsamlingen afholdes der sommerfest for foreningens medlemmer, på sammen adresse, hvor vi forventer at grille og hygge med de som ønsker at bliver efter generalforsamlingen. Deltagelse til sommerfest skal ske til kasserer@nhf.dk, således at vi kan planlægge og indkøbe i forhold til antallet af deltagere til festen.


Generalforsamlingens endelige dagsorden 2017, jf. vedtægterne:


1. Valg af dirigent


2. Valg af stemmetællere, mindst 2


3. Formandens beretning


4. Regnskabet fremlægges til godkendelse


5. Indkomne forslag


Ændrede medlemspriser.

Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne stemmer om beslutningen om at ændre kontingentet for medlemskab af foreningen. Det foreslås, at man fremadrettet vil tilbyde følgende medlemsskaber, med følgende priser:


Ordinært medlem: 100 kr/år.


Fuld adgang til medlemsmøder, feltture, interessegrupper mv.. Stemmeret på Generalforsamlingen. Modtager ingen blade fra foreningen.


Ordinært medlem, med blad abonnement: 300 kr/år.


Fuld adgang til medlemsmøder, feltture, interessegrupper mv.. Stemmeret på Generalforsamlingen. Modtager ét eksemplar af alle blade som udgives fra foreningen.


Familiemedlemskab: 350 kr/år.


Fuld adgang for hustanden, til medlemsmøder, feltture, interessegrupper mv. stemmeret på Generalforsamlingen. Modtager ét eksemplar af alle blade som udgives fra foreningen.


6. Valg: A. Formand på valg.


• Rune Wæhrens (På valg hvert år) (Genopstiller ikke).


Nye kandidater til Formandsposten:


B. Øvrige bestyrelsesmedlemmer


• Mark Lundberg (ikke på valg i år)

• Charlotte K. Treschow (ikke på valg i år)

• Peter Karlsson (ikke på valg i år)

• Sune Obsen Næstformand (på valg i år) (Genopstiller ikke)

• Janni Albrektsen Kasserer (på valg i år)

• Søe Pedersen (på valg i år) (Genopstiller ikke).


Nye kandidater til Bestyrelsen:


· Morten Ploug Jørgensen

· Christian Raavig


C. Suppleanter


• Christian Nielsen (på valg hvert år)

• Henrik Nielsen (på valg hvert år)


D. Revisorer


• Jesper Iversen (på valg hvert år)

• Søren Werther (på valg hvert år) (Genopstiller)


7. Eventuelt


___________________________________________________________________________________________________________________________________


Indkaldelse til generalforsamling 2017


Vi er ved at nærme os årets kommende generalforsamling.

I første omgang indkaldes der til generalforsamlingen lørdag d. 3. juni 2017, klokken 12.00, på Klampenborgvej 135, 2800 Lyngby, samt anmodes om indsendelse af indgående forslag fra medlemmerne, og ikke mindst kandidater, til formandsposten, bestyrelsen, suppleanter, og revisorer jf. indkaldelsen.


Sidste frist for indmelding af kandidater, og indkommende forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag d. 23. april 2017. Forslag og kandidater kan meldes ind via formand@nhf.dk.


Efter generalforsamlingen afholdes der sommerfest for foreningens medlemmer, på sammen adresse, hvor vi forventer at grille og hygge med de som ønsker at bliver efter generalforsamlingen. Deltagelse til sommerfest skal ske til kasserer@nhf.dk, således at vi kan planlægge og indkøbe i forhold til antallet af deltagere til festen.


Generalforsamlingens dagsorden 2017, jf. vedtægterne:


1. Valg af dirigent


2. Valg af stemmetællere, mindst 2


3. Formandens beretning


4. Regnskabet fremlægges til godkendelse


5. Indkomne forslag


Ændrede medlemspriser

Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne stemmer om beslutningen om at ændre kontingentet for medlemskab af foreningen. Det foreslås, at man fremadrettet vil tilbyde følgende medlemsskaber, med følgende priser:

Ordinært medlem: 100 kr / år

Fuld adgang til medlemsmøder, feltture, interessegrupper mv.. Stemmeret på Generalforsamlingen. Modtager ingen blade fra foreningen.

Ordinært medlem, med blad abonnement: 300 kr / år

Fuld adgang til medlemsmøder, feltture, interessegrupper mv.. Stemmeret på Generalforsamlingen. Modtager ét eksemplar af alle blade som udgives fra foreningen.

Familiemedlemskab: 350 kr / år

Fuld adgang for hustanden, til medlemsmøder, feltture, interessegrupper mv.. Stemmeret på Generalforsamlingen. Modtager ét eksemplar af alle blade som udgives fra foreningen.


6. Valg: A. Formand på valg

• Rune Wæhrens (På valg hvert år) (Genopstiller ikke)


B. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

• Mark Lundberg (ikke på valg i år)

• Charlotte K. Treschow (ikke på valg i år)

• Peter Karlsson (ikke på valg i år)

• Sune Obsen Næstformand (på valg i år)

• Janni Albrektsen Kasserer (på valg i år)

• Søe Pedersen (på valg i år) (Genopstiller ikke).


C. Suppleanter

• Henrik Nielsen (på valg hvert år)

• Morten Ploug Jørgensen (på valg hvert år)


D. Revisorer

• Jesper Iversen (på valg hvert år)

• Søren Werther (på valg hvert år)


7. Eventuelt

___________________________________________________________________________________________________________________________________


Forum lukkes ned d. 15/3-2017:


Kære NHF'ere.

Vi har valgt at vores nuværende forum skal lukkes ned grundet tekniske problemer og en gammel platform.


Da vi ikke længere har mulighed for at opdatere forummet, lukke nye medlemmer ind og hjælpe eksisterende medlemmer har vi valgt at lukke forum pr. d. 15/3-2017

Det gamle forum bliver arkiveret og vil fremadrettet kun kunne bruges som et opslagsværk, og man har ikke muligheden for at kommentere på de forskellige tråde.

Derudover vil der ikke være adgang til private beskeder i forum, så har du noget der skal gemmes, skal det ske inden deadline d. 28/2-2017.


Vi arbejder på at kunne tilbyde vores medlemmer et nyt forum.

Desværre har vi pt ikke en tidshorisont på hvornår dette sker, så vi beder jer om at væbne jer med tålmodighed.


Vi håber på forståelse for denne beslutning.


Venlig hilsen

Bestyrelsen

___________________________________________________________________________________________________________________________________


Kære medlemmer.


Da vi desværre alt for ofte oplever at folk glemmer at melde adresseændring til os i forbindelse med udsendelse af kontingent opkrævning beder jeg jer alle nu om at sende mig en mail på kasserer@nhf.dk hvis i inden for det seneste år har skiftet adresse.


Der udover vil vi meget gerne have muligheden for i fremtiden at kunne sende kontingentet ud via jeres e-boks (vi er ved at undersøge muligheden herfor) og derfor beder jeg jer om også at sende mig en mail med jeres e-mail adresse så vi har mulighed for at få kontakt til jer.


Alle henvendelser vedr. adresseændring samt info omkring jeres mail bedes venligst sendt til: kasserer@nhf.dk


Pft.


Janni Albrektsen


Kasserer i NHF